Pozitif Yaşam Derneği
Biz kimiz
Aslında bizim hikayemiz 80'li yıllarda elimize HIV+ kağıdı tutuşturulduğu zaman başladı. 

Yalnızdık, bilgisizdik, şaşkındık ve  çaresizdik.                                                         

Ne yapacağımızı bilmiyorduk.
Kimimiz terkedildik,
Kimimiz kovulduk,
Kimimiz reddedildik,
Kimimiz de öldük,

Biz geride kalanlar el ele verdik, çok güçlü bir halka oluşturduk ve bu halkaya Pozitif Yaşam Derneği (PYD) adını verdik.

Oysa biliyor musunuz, hep beraber aynı dünyayı paylaşıyoruz.

Belki senin annen, baban
Senin oğlun belki kızın 
Avukatın, doktorun
Belki komşun, arkadaşın ya da seninle
Ve bizi tanımaktan korktuğunuz için HIV+ olduğumuzu açıklayamıyoruz ve sırf bu yüzden bir çoğumuz...

Ailemizi kaybediyoruz
Sevgilimizi kaybediyoruz
İşimizi kaybediyoruz
Güvenimizi kaybediyoruz
Hatta tedavi olma imkanımızı kaybediyoruz

Derneğimiz HIV/AIDS ile yaşayanların geciken haklarını savunmak, dayanışma sağlamak ve toplumdaki ön yargıları yıkmak amacı ile internette “HIV pozitif“ isimli mesaj grubunda bir araya gelen duyarlı kişilerin attıkları adımlarla Haziran 2005'de doğdu.

HIV pozitif olsak da olmasak da biz pozitifiz, hem de çok pozitifiz.
 


2005 yılından bu yana stratejik planlama süreçleriyle tespit edilen hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Pozitif Yaşam Derneği (PYD), bugüne dek önemli tecrübeler kazanmış ve hızlı bir gelişme kaydetmiştir. Duyulan ihtiyaç üzerine 21 Mart 2009 günü; derneğin bundan sonraki dönemde öncelikli hedeflerinin belirlenmesini kolaylaştırmak amacı ile gözden geçirme toplantısı yapmayı kararlaştırdık. Bu toplantı sonucunda dernek üyeleri ve gönüllülerimizle birlikte yeni bir vizyon  metni oluşturulmuştur.

 

Pozitif Yaşam Derneği HIV/AIDS'le yaşayanlar, yakınları, gönüllüler ve ilgili meslek uzmanlarının bir araya gelerek oluşturduğu bir dernektir.

Vizyon:

Türkiye’deki HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin hiçbir alanda ayrımcılık ile karşılaşmamasını, tüm HIV/AIDS ile yaşayan  kişilerin tedaviye kolayca ve ücretsiz ulaşabilmesini ve HIV Pozitif kişilerin de her vatandaş ile eşit haklara sahip olmasını sağlamak.

Misyon:

Ø        Tanı almış olsun ya da olmasın HIV Pozitif ve yakınlarını destek hizmetlerine yönlendirmek.

Ø        HIV'in tıbbi, hukuki ve sosyal yönleriyle ilgili bilinçlenmelerini sağlamak.

Ø        Fiziksel ve ruhsal olarak güçlenmelerine destek olmak.

Ø        Savunuculuk aktiviteleri sayesinde damgalama ve ayrımcılığa uğramalarının önüne geçmek.

Ø        Sahip olunan haklarını kullanabilir hale gelmelerini sağlamak.

PYD’nin Amaçları:

1.       HIV/AIDS ile yaşayan kişiler arasında bu konu dahilinde konuşma ve tartışma ortamı yaratmak için bir iletişim ağı kurmak ve bu ağı güçlendirmek,

2.       Türkiye’de HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin yaşam standartlarını iyileştirmek,

3.       Türkiye çapında HIV/AIDS ile yaşayan kişileri temsil eden ve savunuculuk aktiviteleri yapan bir platform görevi görmek ve Türkiye’nin uluslararası platformlarda HIV/AIDS alanında temsiliyetini sağlamak

4.       HIV/AIDS konusunda toplumun bilinçlendirilmesini ve davranış değişikliğini amaçlayan önleme çalışmalarına destekte bulunmak

 

PYD’nin Hedefleri:

 

1. 1  Pozitif Yaşam Derneği websitesi sayesinde sene içerisinde tanı alan HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin biraraya gelebileceği bir ortam olduğunun, bilgi ve destek alabilecekleri bir yerin olduğunun duyurulması

1. 2 Pozitif Yaşam Destek Merkezi sayesinde HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin bu sürece aktif olarak katılımının sağlanması böylelikle sivil toplum bilincinin geliştirilmesi

2. 1  Pozitif Yaşam Destek Merkezinde sağlanan akran danışmanlığı, tıbbi, psikolojik, beslenme ve hukuki danışmanlıklar sayesinde HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin ve yakınlarının fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan güçlenmelerinin sağlanması

2. 2 Destek hizmeti alan her HIV/AIDS ile yaşayan bireylerin eğitimler, seminerler ve çeşitli projelere katılımı ile bu konuda daha fazla bilgilenerek güçlenmelerinin sağlanması

2. 3 TC vatandaşı olsun olmasın bulunulan sene içerisinde sorun ile karşılaşan tüm HIV/AIDS’le yaşayanların vaka yönetimi sayesinde ücretsiz tedavi, destek ve bakım hizmetlerine ulaşabilmesini sağlamak,

2. 4 Her hangi bir alanda ayrımcılık ve damgalanma ile karşılaşan HIV ile yaşayan bireylerin yaşadıkları ihlallerin belirlenmesi ve hukuk yoluna götürülmesi 

3. 1 Ulusal düzeyde AIDS Komisyonu vb toplantılarda bulunarak oluşturulan HIV/AIDS politikalarının ve HIV ile yaşayan kişilerin haklarının belirlenmesine katkıda bulunulması,

3.  2   Sağlık Sistemi içerisinde HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin gereksinimlerinin gerekli mercilere ulaştırılması, tanı, tedavi ve destek hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması

3.  3 Devlet tarafından HIV/AIDS klinikleri ve hastaneleri kurulmasının desteklenmesi,

3. 4 Dünyadaki diğer HIV ile yaşayan kişilerin oluşturduğu organizasyonların toplantılarında ve bunun yanında uluslararası HIV/AIDS konusu dahilinde yapılan kongrelerde Türkiye’nin temsiliyetinin yapılması, deneyim paylaşımı sayesinde gelişmelere destekte bulunulması

4. 1  Ulusal ve uluslararası platformlar, medya, ilgili devlet organları ve Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak bilgi, tutum ve davranış değişikliğini sağlamak için çalışılması

4. 2  HIV Pozitiflere yönelik damgalama ve ayrımcılığı ortadan kaldıracak tutum ve davranış değişikliğinin sağlanması yolunda farkındalık arttırma çalışmaları ve bu uğurda projelerin oluşturularak uygulanmasıdır.

 

Toplantının ikinci bölümünde, PYD'ye çalışmalarında yol gösterecek olan değerler üzerinde duruldu. Ortak ilke ve değerler, bir kurumun kimliğini belirleyen özelliklerdir. Kurumun tüm üyelerinin, çalışanlarının ve gönüllülerinin paylaştığı temel inançları, ahlak kurallarını, davranış kurallarını, özen gösterdiği amaçları, idealleri ifade eder, aynı zamanda alınan kararların doğru veya yanlış olduğuna karar vermekteki temel ölçütleri oluşturur.

Mahremiyet ve Sorumluluk

§   Her üye, gönüllü, çalışan, danışan dernek / destek merkezi içinde ve dışında HIV/AIDS ile yaşayan insanların kimliklerini her ne durumda olursa olsun gizli tutmakla,

§   Kişisel mahremiyete saygı ve özen göstermekle yükümlüdür.

§   Şeffaflık: Dernek, işleyişiyle ilgili bilgi akışı ve hesap verebilir durumda olmalıdır.

§   Derneğin her üyesi HIV’in yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri almakla sorumludur.

Çıkarlara Alet Etmemek

§   Üyeler ve gönüllüler dernek etkinliklerini mesleki çıkarlarına alet etmemekle sorumludurlar.

§   Pozitif Yaşam Derneği, kişisel ve ticari çıkarlara hizmet etmez.

Bütünlük

§  Derneğin her üyesi genel kurulda alınan kararlara uygun hareket etmekle sorumludur.

Temsiliyet

§  Dernek çalışanları ve temsilcileri, HIV pozitif veya HIV negatiflik durumu, cinsel yönelim, ırk, dil, din, sosyal konum vs. ile değil, HIV/AIDS ile ilgili çalışmalar konusundaki motivasyonları ve yeterlilikleriyle değerlendirilir. Çeşitli platformlarda, çeşitli hedef kitlelerine yönelik mesajların nasıl verileceği, stratejik çalışmalar sonucunda belirlenir.

Bilgilenmek

§  Pozitif Yaşam Derneği HIV/AIDS ile ilgili Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek ve çevresindeki insanlarla bu bilgileri paylaşmakla sorumludur. 

Ayrımcılık ve Damgalanmaya Karşı Çıkmak

§   Pozitif Yaşam Derneği her türlü ayırımcılığı reddeder.

§  HIV/AIDS ile yaşayanların toplumda, işyerinde, devlet kuruluşlarında, okullarda, hastanelerde, medyada ve sokakta karşılaştıkları ayrımcı tutum ve davranışlara karşı çıkmakla sorumludurlar. Çeşitli gerekçelerle "risk grupları" olarak ilan edilen ve suçlanan toplumun hassas kesimlerine (eşcinseller, paralı seks işçileri, damar içi madde kullananlar, sokakta yaşayanlar) önyargısız olarak ve insan haklarını gözeterek yaklaşmakla sorumludurlar.

Üyelik

§   Üyelik, bir başka üyenin referansıyla gerçekleşir.

§   Dernek üyeleri, gönüllüler, yönetim kurulu üyeleri ve dernek çalışanları arasında HIV+'lerin olması gözetilir. Özellikle dernek üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri arasında sayısal çoğunluğu HIV+'lerin oluşturması ilkesi benimsenmiştir.

HIV/AIDS Ortak Dilimiz / Terminoloji

§  HIV  Nedir?

HIV (Human Immmunodeficiency Virus), Türkçe’de “İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü” olarak adlandırılan bir virüstür. Adından da anlaşılabileceği gibi bu virüs insan bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve tedavi alınmadığı durumda etkisiz hale gelmesine neden olur. Bağışıklık sistemi çöken vücut, normalde kolaylıkla direnç gösterebileceği hastalık etmenlerine açık ve savunmasız hale gelir.

HIV: Human Immunodeficiency Virüs  (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) kelimelerinin kısaltması olduğundan “HIV Virüsü” dersek virüsün virüsü demiş oluyoruz. Bu nedenle sadece “HIV” veya “HIV enfeksiyonu” kullanmak yeterlidir.

§  AIDS Nedir ?

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) HIV tarafından oluşturulan, Türkçe’de “Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu” olarak adlandırılan bir hastalıklar bütünüdür. Tedavi olanaklarından yararlanılmadığı durumlarda zamanla zayıflayıp savunmasız hale gelen HIV taşıyıcısı aynı zamanda AIDS gelişimi de görülmüş kişi demek değildir. AIDS, taşıyıcı bir kimsenin HIV nedeniyle ciddi enfeksiyonlardan birini geliştirmiş ya da kan testleriyle ölçülebilen bağışıklık sistemi hücrelerinin virüs tarafından yüksek düzeyde tahrip edilmiş olmasıyla tanımlanabilir.
 


       Her HIV taşıyıcısı AIDS değildir !
 

HIV taşıyıcısı olmak, ölüm demek değildir!


HIV vücuda girdikten sonra kişinin bağışıklık durumuna göre uzun yıllar herhangi bir belirti göstermeden varlığını sürdürür. Doğru zamanda ilaç tedavisine başlayan HIV pozitifler hiçbir zaman AIDS evresine gelmeden sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. Geç tanı alan ve AIDS evresinde olan kişiler dahi ilaç tedavisiyle sağlıklarına geri kavuşabilmektedir.

AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome (Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu). “AIDS Sendromu” demek yerine “AIDS tablosu/evresi” veya “terminal dönem” demek yeterli olacaktır.

AIDS bir hastalık değildir, hastalıklar bütünü/sendromdur. Bu nedenle ”AIDS hastalığı” ve”AIDS hastası” söylemide doğru bir ifade değildir.

Dolayısıyla HIV pozitifler kişiler için kullanılması gereken doğru terminoloji ”HIV/AIDS ile yaşlayan” veya ”HIV Pozitif” dir.

-li ve –lı gibi ekler ayrımcılığı destekleyen eklerdir. Bu nedenle ”AIDS’li” veya ”HIV’li” demiyoruz. Bunun yerine ”HIV ile yaşayan” veya ”HIV+ kişi” diyoruz.

HIV; din, dil, etnik köken, meslek, yaş, kadın, erkek, çocuk ayırmaz.

Demiyoruz

Diyoruz

                HIV virüsü

                HIV

                          AIDS mikrobu                           HIV

                AIDS Sendromu

                AIDS tablosu / AIDS evresi

                AIDS Hastalığı

                HIV statüsü

                AIDS Hastası

                HIV ile yaşayan

                AIDS’li veya HIV’li

                HIV Pozitif kişi

                    HIV kapmak/Hastalık kapmak HIV'le enfekte olmak/HIV'i edinmek

 

 

     Bize Ulaşın!

Bize Ulaşın!


 

Pozitif Yaşam Destek Merkezi

 Tel    :  0 212 288 38 83
 Faks :  0 212 288 38 84
GSM  : 0 533 500 84 66
 
 E-posta göndermek isterseniz eğer:

 pym@pozitifyasam.org
 info@pozitifyasam.org

 

 
1 Aralık Dünya AIDS Günü 2009 sesli  fotoğraf sunumu için  tıklayınız
1 Aralık Dünya AIDS Günü 2008 sesli  fotoğraf sunumu için  tıklayınız
Pozitif Yaşam Derneği tanıtım filmini izlemek isterseniz    tıklayınız


Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim