Pozitif Yaşam Derneği
 HIV tedavisinde yaşam süresi beklentisi artıyor !

British Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre,  İngiltere'de 1996 ile 2008 yılları arasında antiretroviral tedavi gören hastaların yaşam süresi beklentisi ciddi bir artış göstermiştir. Hastaların CD4 hücre sayısı 350 hücre/mm3 düzeyindeyken HIV tedavisi başlanıldığında beklenilen ortalama yaşam süresi yaklaşık 75 yıl olarak belirlenmiştir.

Bunun yanı sıra, CD4 hücre sayısı 200 hücre/mm3 düzeyindeyken tedaviye başlamak daha kötü bir seyir ile ilişkili bulunduğundan gelişmiş HIV testlerinin uygulanmasının ve gerektiğinde ivedilikle tedaviyi başlatmanın önemi ortaya konulmaktadır. 

İngiliz katılımlı HIV Kohort  (UK CHIC) üyesi araştırmacılar, yaşam süresi beklentisinin tedavinin başlatıldığı CD4 hücre sayısı ile güçlü bir ilişki gösterdiğini ifade etmişlerdir. Bu nedenle HIV ile enfekte olan hastalar enfeksiyon sürecinin başında,ciddi CD4 kaybı oluşmadan tanı almalıdır.

Ayrıca araştırmalar, HIV ile enfekte hastalarda ortalama yaşam süresi beklentisinin toplamda İngiltere'deki tüm nüfus ile karşılaştırıldığında 13 yıl daha düşük olduğunu tespit etmiştir. Buna rağmen, araştırmacılar tarafından belirtilen tüm ortalama yaşam süresi beklentisi verileri özellikle tedaviye geç başlayan hastaların dahil edildiği çalışmalardan alınmıştır. Bu hastaların da daha kötü bir seyir gösterdiği bilinmektedir.

 

HIV şimdilerde kronik süreçli ve kontrol edilebilir bir durum olarak görülmekte ve doğru tedavi ve bakım ile birçok hastada iyi bir gidişat gösterdiği izlenmektedir. Etkili HIV tedavisinin geliştirildiği dönemler için ölüm oranını ortaya koyan birçok çalışma mevcutsa da yaşam beklentisinin ne kadar süre olduğu üzerine az sayıda çalışma yürütülmüştür.

"Hayatını daha iyi planlamak isteyen bireyler, sigarto kurumları ve hizmet sağlayıcılar için yaşam süresi beklentisi verileri çok daha fazla önem taşımaktadır" diye açıklamaktadır araştırmacılar. Bu nedenle CD4 hücre sayısı, İngiltere'de antiretroviral tedavi başlama eşik değeri olarak kabul edilen 350 hücre/mm3 düzeyinde iken tedaviye başlayan hastalardan 1996 ile 2008 yılları arasında toplanan veriler ile saptanan yaşam süresi kabul edilen değerdir.

 

HIV ile enfekte bireylerin yaşam süresi beklentisi tüm İngiliz toplumununki ile karşılaştırılmıştır ve araştırmacılar geç başlatılan HIV tedavisinin hastalık seyri üzerine etkisini de hesaplamışlardır.

Toplamda 20 yaş ve üzeri 17.661 birey çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların çoğunluğu erkek (u), beyaz (X) bireylerden oluşmaktadır ve ortalama yaş 37 olarak belirlenmiştir. Hastaların B'si HIV tedavisine geç başlamıştır, bu da CD4 hücre sayısı 200 hücre/mm3 düzeyi olarak kabul edilmektedir.

Hastalar ortalama 5 yıllık süreyle takip edilmiştir, ve 91.203 birey-yıl takip süresince toplam 1248 (%7) birey ölmüştür. Ölüm oranı 1000 kişide 13.7 olarak hesaplanmıştır. 1996-99 yılları arasındaki ölüm oranı 1000 kişide 28.8 iken 2006-08 yılları arasında 1000 kişide 9.5 değerine düşmüştür. Bu süreçte HIV tedavisinde kaydedilen gelişim çoğunlukla ölüm oranındaki bu düşüşe karşılık gelmektedir.   

Araştırmacılar 1996-99 yılları arasında 20 yaşında HIV tedavisi almaya başlayan bir bireyin ortalama 30 yıl daha yaşayacağını varsaymaktadırlar. Bu yaşam süresi beklentisi 2006-08 yılları arasında 46 yıla kadar artmıştır.

35 yaşındaki bir bireyin 1996-99 yılları arasında yaşam süresi beklentisi ek bir 20 yıl olarak hesaplanmış iken, 2006-08 yılları arasında bu, ortalama 31 yıl olarak öngörülmektedir.

Bunun yanı sıra, hastalık seyri cinsiyete göre farklılık göstermektedir, ve kadınlar için erkeklerden önemli oranda daha iyidir. Toplamda, 20 yaşındaki bir kadın için yaşam süresi beklentisi erkekler ile karşılaştırıldığında 40 yıla karşın 50 yıl olarak belirlenmiştir.

HIV pozitif bireyler genel topluma göre anlamlı ölçüde düşük yaşam süresi beklentisi içindedir. 20 yaşında HIV negatif bir kadının 82 yaşına gelene kadar yaşamını sürdürmesi beklenmekte iken bu ortalama yaşam süresi HIV negatif bir erkek için 78 yıldır. 

"Genel toplum içinde aynı cinsiyetteki bireyler ile karşılaştırıldığında, tedavi görmekte olan HIV ile enfekte hastaların yaşam süresi beklentisi 20 yaşındaki erkekler için 18.3 yıl daha az, kadınlar için ise 11.4 yıl daha az olarak hesaplanmaktadır." diye ifade etmektedir araştırmacılar.   

Sigara içme, uyuşturucu madde kullanımı ve alkolizm, HIV ile infekte bireylerde daha sık rastlanılan alışkanlıklar olmakta ve bu durumun kardiyovasküler hastalıklar, kanser, karaciğer hastalıkları, intihtar etme, doz aşımı ve yaralanma nedeni ile ölüm sıklığının da artışına neden olduğu vurgulanmaktadır.

Fakat daha ileri araştırmalar ivedilikle başlanan HIV tedavisinin hastalık seyrini önemli derecede iyileştirdiğini ve özellikle mevcut rehberlerin uygun gördüğü şartlar oluştuğu anda tedaviyi başlatanlarda normal değerlere ulaşılabildiğini ortaya koymaktadır.

CD4 hücre sayısı 200 ile 350 hücre/mm3 değerleri arasındayken tedaviye başlayan hastalarda ortalama 75 yıllık bir yaşam beklentisi öngörülürken, bu, CD4 hücre sayısı 199 ile 100 hücre/mm3 değerleriyle 68 yıla, 100 hücre/mm3 değerinin altındayken de 58 yıla düşmektedir.

Bunun sonucunda araştırmacılar hastaların antiretroviral tedaviye CD4 hücre sayıları 350 hücre/mm3 değerinin altına düşer düşmez başlamaları gerekliliğini vurgulamaktadırlar.

HIV pozitif bireylerde yaşam süresi beklentisi 1996 ile 2008 yılları arasında önemli sayılabilecek bir artış göstermiştir ve erken tedaviyi önermekte olan yeni rehberler ve geliştirilmekte olan ilaçlar eşliğinde uygulanan antiretroviral tedavi sonucu ilerleyen dönemlerde daha da artış beklenmektedir. Düşük CD4 hücre düzeyinin yaşam süresi beklentisi üzerindeki kötü etkisi erken dönemde HIV enfeksiyonunun tanı almasının ne kadar önem arz ettiğini ortaya koymaktadır.

Çeviri: Ada Bulut Sinoplu – Pozitif Yaşam Derneği

Kaynak: http://www.aidsmap.com/UK-Life-expectancy-on-HIV-treatment-improving-shows-importance-of-prompt-diagnosis-and-treatment/page/2101259/

Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim