Pozitif Yaşam Derneği
Farkındalık Yaratma Projesi
Projenin Adı  : Farkındalık Yaratma Projesi
Koordinatör  : Kız Kulesiii ve Elif Sargın
Süresi  : Mayıs 2007 - Aralık 2007
Bütçesi  : 36.600 $
Fon Sağlayıcı  : UNAIDS

Projenin Amacı: HIV/AIDS hakkında mevcut olan önyargıların önemli kaynaklarında duyarlılık yaratmak ve özelde sağlık çalışanları, özel sektör ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere toplum genelinde bilgilendirme ve farkındalık yaratmak.

Proje Hedefleri ve Faaliyetleri: 3 ayrı alt projeden oluşan Farkındalık projesinin her bir alt başlığındaki iş planında belirtilen hedefler ve hedef gerçekleştirmeler aşağıda sunulmuştur.

A. Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve öğrencilere yönelik farkındalık yaratmak için yapılan çalışmalar:

HEDEF 1. İstanbul, Ankara ve İzmir’de Tıp ve Diş Fakültelerinde 3,4,5. sınıf öğrencilerine seminerler yapılması

İSTANBUL            : 3 Diş Fakültesi  =   3 Üniversite Hastanesi / Tıp Fak.

ANKARA               : 5 Diş Fakültesi  =   7 Üniversite Hastanesi / Tıp Fak.

İZMİR                    : 1 Diş Fakültesi  =   2 Üniversite Hastanesi / Tıp Fak.

Toplam  : 8 Diş Fakültesi  +  12 Üniversite Hastanesi / Tıp Fak.=  21 Yer

Minimum 20 seminer yapılması planlanmıştır.

HEDEF GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 1: 9 tanesi Tıp fakültelerinde, 4 tanesi Diş hekimliği fakültelerinde olmak üzere toplam 13 oturum gerçekleştirilmiştir. Bu oturumların 4 tanesi Ankara, 6sı İstanbul, 3ü de Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Yalnızca tıp fakültesi öğrencilerine yapılan seminerler ile 440 Tıp Fakültesi öğrencisine, yine yalnızca diş hekimliği fakültesi öğrencilerine yapılan seminerler aracılığı ile 203 Diş hekimliği fakültesi öğrencisine ulaşılmıştır. (Üniversite geneline açık oturumlar aracılığı ile ulaşılan diş ve tıp fakültesi öğrencilerinin sayısı dâhil edilmemiştir. Anket sonuçları ile birlikte kesin rakamlar bildirilecektir.)

HEDEF 2: Üreme Sağlığı projelerinin HIV/AIDS oturumlarına dâhil olarak çeşitli üniversitelerden eğitimci olarak diğer öğrencileri bilgilendirmek üzere eğitim alan öğrencilere seminer yapılması (Minimum 6 oturum yapılması planlanmaktadır.)

HEDEF GERÇEKLEŞTİRME 2: 2 tanesi UNFPA&TOG yürütücülüğünde yürütülen Y-peer projesi kapsamında, 1 tanesi yine UNFPA tarafından çeşitli STKların (Kızılay, Turkmisc, AISEC) katılımıyla gerçekleştirilen toplam 3 oturum gerçekleştirildi. Bu oturumlar ile 55 akran eğiticisine ulaşılmış bu akran eğiticileri her biri 20 katılımcı ile gerçekleşen oturumlar ile yaklaşık 200–300 kişiye daha bu eğitimlerin ulaştığı tahmin edilmektedir. 

Ayrıca BM çalışanlarına yönelik 1 seminer 15 BM çalışanının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

HEDEF 3: İletişim Fakültelerinde 5 seminer yapılması

HEDEF GERÇEKLEŞTİRME 3: İletişim fakültelerinde de 1’i İstanbul, 2’si Ankara olmak üzere toplam 3 adet seminer gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 68 öğrenciye ulaşılmıştır.

HEDEF 4: İhtiyaca bağlı olarak belirlenecek İzmir, Ankara, İstanbul dışındaki illerde 5 seminer yapılması. (Yine Eylül-Aralık döneminde Özellikle TurkMısc veya UNFPA eğitici eğitimleri sonucu gelen oturum teklifleri değerlendirilecek, iller, HIV ile yasayan sayıları, öğrenci sayısı ve ilgi gözetilerek 5 seminerle sınırlı kalmak üzere oturumlar organize edilmesi planlanmıştır.)

HEDEF GERÇEKLEŞTİRME 4: Bu bağlamda Edirne, İstanbul Aydın üniversitesi(2) ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 4 oturum gerçekleşmiş ayrıca Eskişehir Rotary’ye yönelik de bir oturum yapılmıştır. Bu bağlamda 634 öğrenci ve 30 yetişkin olmak üzere toplam 664 kişiye ulaşılmıştır.

Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve öğrencilere yönelik farkındalık yaratmak için yapılan çalışmaların SONUÇLARI:

 • Toplam 1479 bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık yaratma oturumu gerçekleştirilmiştir.
 • Yaratılan farkındalığı ölçmek için yaklaşık olarak 1347 Kişiye Oturum Öncesi, 1226 kişiye de Oturum Sonrası anket uygulanmıştır.
 • İstanbul Ünv. Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapılan oturumlar sonucunda HIV/AIDS konusunun derslerde yeteri kadar işlenemediği ortaya çıkmış ve sonuç olarak ders müfredatına konmuştur.
 • Düzenlenen oturum öncesi anketlerde HIV+ bir kişiyi tedavi etmeyeceğini / çekineceğini söyleyen öğrencilerin, oturum sonrasında artık + bir kişiyi tedavi edeceği geri bildirimi gelmiştir.
 • Özellikle sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin tükürük ve sivrisinek ile bulaş olmayacağını bilmemelerinin yanı sıra, virüsün dış ortamda yaşamadığını, ayrıca HIV’i baskılayan tedavinin olduğunu ve kronik bir hastalık olduğunu bilmedikleri tespit edilmiş, ulaşılan öğrencilere doğru bilgiler ulaştırılmıştır.
 • Farkındalık yaratma çalışmaları ile öğrencilerin yanı sıra fakültelerdeki yanlış bilen öğretmenler, yönetim kadrosundan katılan yetkililer de eğitilmiştir.
 • Fakültelerde gerçekleştirilen oturum sonrasında fakültede görev yapan hekimlerde HIV+ kişilere yönelik olumlu anlamda çok ciddi davranış değişikliği gözlemlenmiştir.
 • Daha önce + kişilerin tedavi gördüğü, sorun yaşadığı belirlenen bölümlerde iyileşmeler belirlenmiştir.
 • İlk düzenlenen oturum anket sonuçlarını görüp inceleyen başka üniversitelerdeki öğretmenler kendi derslerinde kaynak göstererek kullanmaktadır.
 • Üniversitelerin yoğun bulundukları kantinlerine ve duyuru panolarına “Yanlış Biliyoruz” posterleri asılmış, bu yolla oturum yapılan üniversitelerdeki daha birçok öğrenciye ulaşılmıştır.
 • Öğrencilere CD ve kartpostal dağıtılmıştır.
 • Yoğun olarak Üniversitenin değişik bölümlerinde de oturum yapılması için talepler gelmiştir.

Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve öğrencilere yönelik farkındalık yaratmak için yapılan çalışmalarda yaşanan sorunlar & tecrübeler:

 • Proje kapsamında 3000 öğrenci / sağlık hizmeti sağlayıcısı hedef alınmış, ancak 1479 kişiye ulaşılmıştır. Üniversitelerde yapılacak oturumların Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılması öngörülmüştür. Ancak Haziran ayında vize / finaller nedeniyle gerek yönetim uygun görmemiş gerekse öğrencilerden katılım olmamıştır.
 • Öte yandan eğitim döneminin başlayıp oturumlara başlanması ancak Ekim sonuna doğru mümkün olmuş bu bağlamda Eylül, Ekim aylarında planlanan oturumlar gerçekleştirilememiştir. Ağustos, Eylül, Ekim ayları ağırlıklı olarak oturumların gerçekleşmesi için üniversitelerle görüşmek ve organizasyon yoğunluğunda geçmiştir.
 • Proje bitiş tarihinin 15 Aralık olması hedef sayıya ulaşamamaktaki en önemli faktördür. İletişime geçilen, tanışılan ve oturumu dinleyenlerden, etkinliğin Ocak, Şubat, Mart aylarında yinelenmesi için tekrar yoğun talep gelmektedir.
 • Özellikle de 1 Aralık dönemine denk gelen oturumlara geniş katılım ve yüksek ilgi olduğu gözlemlenmiştir.

Oturum gerçekleştirilen noktalar:

1. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çapa
2. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
3. Marmara Üniversitesi Tıp Fak
4. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
5. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
6. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
7. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
8. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
9. Başkent Üniversitesi İletişim Fak.
10. Hacettepe Ünv. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
11. UNFPA ve Toplum Gönüllüleri Akran Eğitimi / Ankara
12. UNFPA ve Toplum Gönüllüleri Akran Eğitimi / Bolu
13. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
14. Aydın Üniversitesi
15. Trakya Üniversitesi

Oturumlarda edinilen Genel izlenimler:

 • Dinleyicilerin oturumdan çok etkilendiklerini,
 • HIV/AIDS ile yaşamanın ne olduğunu ilk ağızdan dinlemelerinin çok etkili olduğunu,
 • HIV ile yaşayan insanların, diğer kişilerden farklı olmadıklarını gördüklerini,
 • HIV+ kişilerin yaşamlarına, tedaviye uyum sağladıkları takdirde sağlıklı, sorunsuz devam edebileceklerini,
 • Öğrencilerin; hastaya yaklaşım etiğini hocalarından – asistanlarından ne – nasıl görüyorsa öyle uyguladıklarını,
 • Derslerde öğrencilere HIV’in sadece bulaş yollarının korkutularak öğretildiği, olayın sosyal yanının kendilerine hiç anlatılmadığını,
 • Bunun büyük bir eksiklik olduğunu,
 • Dinledikleri oturum sayesinde gerek kişisel, gerekse meslek yaşantılarında duruşlarını ciddi anlamda sorguladıklarını belirttiler.

 Gözlemlenen Değişimler:

 • HIV'e özel (çift eldiven kullanmak gibi…vs) gereksiz tedbirler almanın yersiz olduğunu,
 • Tedavi hizmeti verirken standart hijyen kurallarını uygulamanın yeterli olduğunu,
 • Öğrendiklerinin sadece düşüncede kalmayacağını, davranış değişikliğine çevireceklerini,
 • HIV'in sadece marjinal / risk grubu insanlarına bulaşmayacağını, her kesimden insana bulaşabileceğini gördüklerini,
 • Hastalarının mahremiyet haklarının olduğunun,
 • Beden ve ruh sağlığının bütün olduğunun farkına vardılar. 
 • Daha önce HIV+ bir kişiyi tedavi etmeyi red eden, çekincelerinin olduğunu söyleyen, bulaşmasından korkan öğrencilerin, oturum sonrasında bu fikirlerinin değiştiğini farkettiler.

 

Projenin anket sonuçlarını ve konuya ilişkin raporu okumak için aşağıdaki ilgili bağlantlara tıklayınız!

1)       HIV/AIDS’e yönelik Farkındalık Yaratma Projesi Raporu

2)       HIV Pozitif bir kişi görmek sizde nasıl bir etki oluşturdu?

3)       İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi Anket Sonuçları

 

Copyright © 2010, Pozitif Yasam Derneği    powered by: minduce
home iletisim