Pozitif Yaşam Derneği » Pozitif

POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ 2023 YILI SEYAHAT VE ORGANİZASYON HİZMETLERİNE DAİR LOJİSTİK HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ 2023 YILI SEYAHAT VE ORGANİZASYON HİZMETLERİNE DAİR LOJİSTİK HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

MADDE-1 KONUSU

 

İş bu şartname Pozitif Yaşam Derneği’nin 2023 takvim yılı içerisinde ki ulaşım biletleme, konaklama yararlanıcılara yönelik verilen ayni destekler kapsamında ulaşım biletleme ve konaklama hizmetlerinin verilmesi ile derneğe ait toplantı, seminer, eğitim, sempozyum, konferans, kongre, panel vb. tüm etkinliklerin organizasyon hizmetini konu edinmektedir. Hizmet alımı belirli bir proje ve faaliyet için yapılmayacak olup derneğin ilgili yıl içerisinde yukarıda sayılı tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere maliyet+kar yöntemi ile alınacaktır.

 

MADDE-2 İŞ TANIMLARI

 

2.1 Ulaşım Bileti Alımı

 

Pozitif Yaşam Derneği yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerinde ihtiyaç duyulan uçak, tren, otobüs, gemi, feribot biletlemelerinin yapılmasını konu edinmektedir. Dernek kaynaklarının verimli kullanılması için yüklenici firma tarafından zaman, mevki, fiyat vb. özellikler dikkate alınarak araştırma yapması ve en uygun biletlemeyi yapması beklenir.

 

2.2 Konaklama Hizmeti

 

Pozitif Yaşam Derneği yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerinde ihtiyaç duyulan konaklama hizmetinin verilmesini konu edinmektedir. Belirtilen mevki ve özelliklere dair otellerin bulunması, fiyat tekliflerinin alınması, rezervasyon işlemlerinin yapılması, ilgili kişilere konaklama bilgi ve belgelerinin paylaşılması ve konaklamaya dair kişisel olmayan tüm masrafların yüklenici ile konaklama yapılan yer arasında organize edilmesi beklenir.

 

2.3 Yararlanıcılara Yönelik Ayni Destekler Kapsamında Ulaşım Bileti Alımı

 

Pozitif Yaşam Derneği’nin yararlanıcılarına yönelik sağladığı ayni ulaşım destekleri kapsamında dernek tarafından yüklenici firmaya verilen bilgiler doğrultusunda uçak, tren, otobüs, gemi, feribot biletlemelerinin yapılmasını konu edinmektedir. Ulaşım desteği toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalan ve 24 saat içerisinde acil müdahale edilmesi gereken vakaların yönetiminde kullanıldığından yüklenici firma tarafından sabah 9.00 – 23.59 saatleri arasında biletleme hizmeti talep edilebilecektir.

 

2.4 Yararlanıcılara Yönelik Ayni Destekler Kapsamında Konaklama Hizmeti

 

Pozitif Yaşam Derneği’nin yararlanıcılarına yönelik sağladığı ayni konaklama destekleri kapsamında dernek tarafından yüklenici firmaya verilen bilgiler doğrultusunda otel, pansiyon vb. konaklama rezervasyonlarının yapılmasını konu edinmektedir. Konaklama desteği toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalan ve 24 saat içerisinde acil müdahale edilmesi gereken vakaların yönetiminde kullanıldığından yüklenici firma tarafından sabah 9.00 – 23.59 saatleri arasında rezervasyon hizmeti talep edilebilecektir.

 

 

 

2.5 Etkinlik Organizasyon Hizmeti

 

Pozitif Yaşam Derneği tarafından düzenlenecek her türlü toplantı, eğitim, sempozyum, kongre, konferans vb. etkinliklerin organizasyon hizmetini konu edinmektedir. Etkinliklere ait katılımcı ulaşım, transfer ve konaklamalarının ayarlanması, etkinlik salonu veya alalarının tasarımı, kurulumu, teknik donanım ihtiyaçlarının karşılanması (projeksiyon, barkovizyon, ses sistemi, kamera, kameraman, video çekimi, ses kaydı, simultane çeviri teknik ekipmanlarının temini kurulumu), eğitim veya toplantı sarf malzemelerinin tedariki, özel oturumlar için eğitmen/uygulayıcı bulunması, karşılama masası, yaka kartı tasarımı ve basımı, mekan içi ve dışı yönlendirme tabelalarının tasarımı ve uygulanması vb. faaliyetleri konu edinmektedir.

 

2.6 Bilet ve Mekân Seçimleri

 

Yüklenici personel, yararlanıcı veya katılımcı ulaşımlarını ayarlarken derneğe en az iki farklı fiyat seçeneğinden teklif sunar ve dernek tarafından uygun görülen bilet alınır veya otel/mekân rezervasyonu yapılır.

 

MADDE-3 TAHMİNİ BÜTÇE

 

2023 takvim yılı içerisinde belirli bir faaliyetin icrasına yönelik bir hizmet alımı yapılmamaktadır. Takvim yılı içerisinde ihtiyaç duyulacak tüm ilgili ihtiyaçlarına yönelik hizmet alımı yapılacaktır. Bu sebeple teknik şartnamede yıl içerisinde ihtiyaç duyulacak iş ve işlemler genel olarak sıralanmış ve nicel bir tanım yapılmamıştır. İhaleye katılacak yüklenici adaylarına yardımcı olabilmesi için 2022 yılı cari işlem karşılığı verilmekte olup 2023 yılında en az bu cari işlem tutarı kadar işlem hacmi olması beklenmektedir. 2022 yılı işlem hacmi 1.830.819,87 TL’dir.

 

MADDE-4 ÇALIŞMA YÖNTEMİ

 

İhaleyi kazanan yüklenici firma ile hizmet bedeli üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici firma her ay sonu alınan hizmetin maliyeti üzerine ihale sonucunda belirlenmiş hizmet bedeli yüzdesini ilave ederek ilgili maliyetlerle birlikte derneğe faturalandırır. Örneğin bir takvim ayı içerisinde 100.000 TL maliyetli hizmet alımı karşılığında % YY oranında hizmet bedeli hesaplanır (100.000 X YY / 100) sonuç maliyetin üzerine eklenerek faturalandırılır.

 

MADDE-5 ÖDEME YÖNTEMİ

 

Yüklenici firmaya ödemeler aylık olarak yapılır. Her ayın sonunda karşılıklı mutabakat ile ay içerisinde alınan hizmetler üzerinde mutabakat sağlanır. Mutabık kalınan hizmet ve tutarlar üzerinden faturalandırma yapılır ve yasal süreler içerisinde yüklenici banka hesabına ödeme yapılır. Münferit etkinliklerin ödemeleri, etkinliğin bitiminde ay sonu beklenmeden yapılabilir. Ay sonunda personel ve yararlanıcıların ulaşım ve konaklama giderleri gruplanarak ayrı ayrı faturalandırılır.

 

MADDE-6 İHALE TAKVİMİ

 

İş bu şartnameye konu ihalenin duyurusu ve şartname dağıtımı 14.12.2022 tarihinde dernek internet sitesinde ve kamusal alanlarda duyurulacaktır. 28.12.2022 tarihine kadar teklifler kapalı zarfta aşağıda belirtilen dernek merkezine imza karşılığı elden teslim edilecektir. Tüm yüklenici adaylarının nezaretinde 29.12.2022 günü saat 14.00’te dernek merkezinde ihale komisyonu tarafından teklif zarfları açılacaktır. Aynı gün ihalenin kazanan yüklenicisi ilan edilecektir.

 

Dernek Merkezi: Hasanpaşa Mahallesi Kurbağalıdere Cad. No 77 Daire 4 Kadıköy İstanbul.

 

MADDE-7 TEKLİF ZARFLARI HAZIRLAMA VE AÇMA İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

 

Bir büyük zarf içerisinde 8. Maddede belirtilen şartname ekleri büyük bir zarfa koyulacak olup, yüklenici adaylarının hizmet bedelini % kaç kar oranı ile yapacağını gösterir fiyat teklifini kapalı diplomat zarf ile ayrıca büyük zarfın içerisine koyacaktır. Tüm zarfların ağızları kapalı ve birleşim yerleri kaşeli imzalı olmak zorundadır.

 

Teklif zarfları dernek merkezi tarafından teslim alınır ve yüklenici firma temsilcisine teklif teslim formu imzalatılır.

 

İhale günü tüm yükleniciler veya temsilcileri teklif açılımı sırasında dernek merkezinde bulunmalıdır. Tekliflerin açıldığı sırada dernek merkezinde temsilcisi bulunmayan tedarikçilerin teklifleri işleme alınacak olup ilgili yüklenicinin ihale sonucuna itiraz hakkı bulunmayacaktır.

 

İhale günü, ihale komisyonu tarafından öncelikle büyük zarflar açılarak şartnamede istenilen belge ve evrakların kontrolü yapılacaktır. Eksik belge ile zarf teslim etmiş olan yüklenicilerin hizmet bedeli teklif zarfları açılmadan imha edilerek ihale dışı bırakılacaktır.

 

Belge ve evrakları tam olan yüklenicilerin hizmet bedeli teklifleri firma isimlerinin alfabetik sıralamasına göre açılacaktır. Hizmet bedeli teklifleri ve ihale katılım şartlarını gösterir belgeler puanlama tablosuna geçirilir ve en yüksek puanı olan yüklenici ihaleyi kazanmış kabul edilir. Puanlama sistemi kullanılacağından Madde – 8, h) ve İ) bentlerinde istenen evrak sayısı yükleniciler arasındaki puan farkında etkili olacaktır.

 

MADDE-8 İHALE İÇİN GEREKLİ BELGELER VE ŞARTLAR

 

Aşağıda ihaleye katılım için gerekli görülen şartları ispatlayan her türlü belge ve doküman teklif zarfına koyulmalıdır.

 

 1. Ticaret Sicil Gazetesi

 

 1. Vergi Levhası

 

 1. İmza Sirküsü

 

 1. SGK Borcu Yoktur Yazısı (Vadesi geçmiş borcun olmaması kıstas olup yalnızca barkodlu belge kabul edilecektir.)

 

 1. Vergi Borcu Yoktur Yazısı (Vadesi geçmiş borcun olmaması kıstas olup yalnızca barkodlu belge kabul edilecektir.)

 

 1. İmza yetkisi veya vekâletname (Teklif veren ve ihaleye katılan firma temsilcisinin bu işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösterir imzalı belge)

 

 1. TÜRSAB Belgesi

 

 1. Son 1 yıl içerisinde sağlık alanında en az 3 kongre, konferans veya seminer yükleniciliği yapıldığını gösterir belgeler. (Etkinlik sahibi kurumlar tarafından yazılmış referans yazıları vb.)

 

 1. Son 3 yıl içerisinde bir sivil toplum kuruluşu ile çalışıldığını gösterir belge (kurumlar tarafından yazılmış referans yazıları vb.)

 

 1. İş bu şartnamede yer alan ve imzalanması gereken Ek.1 ve Ek.2

 

EK.1

 

Dikkat: İş bu belge firma sahibi veya vekili tarafından imzalanarak teklif zarfının içerisinde yer almalıdır.

 

 

 

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

 

Firmamız       …………………………………………………………………         olarak        çalışanlarımız        veya        firma

 

sahipleri/ortakları arasında Pozitif Yaşam Derneği üyeleri, yönetim kurulu, denetim kurulu ve çalışanları arasında çıkar çatışmasına konu olacak bir yakınlık veya bağ olmadığını beyan ederim.

 

 

 

Eğer firmanız sahipleri/ortakları veya çalışanları arasında Pozitif Yaşam Derneği arasında çıkar çatışmasına neden olabilecek yakınlığı veya bağı olan kişiler varsa yıkarıdaki cümleyi şöyle değiştirin ve aşağıdaki tabloyu doldurun “arasında çıkar çatışmasına konu olacak bir yakınlık veya bağı olan kişileri aşağıda beyan ederim.

 

 

 

Firma Çalışanı Dernek Üyesi veya Çalışanı Yakınlık veya Bağ

 

 

 

Firma Sahibi

 

Kaşe İmza

 

 

EK.2

 

 

 

Dikkat: İş bu belge firma sahibi veya vekili tarafından imzalanarak teklif zarfının içerisinde yer almalıdır.

 

 

 

CİNSEL SÖMÜRÜYE, İSTİSMARA VE YOLSUZLUĞA YÖNELİK ÖZBEYAN FORMU

 

 

 

Firmamız sahibi/ortakları ile çalışanları arasında daha önce cinsel sömürü, istismar, şiddet veya yolsuzlukla ilgili açılmış bir sonuçlanmış veya devam eden soruşturma veya kavuşturma bulunmamaktadır. Yine aynı kişiler olarak bu sebeplerle açılmış herhangi bir soruşturma kapsamında bilgi vermekten ve ifade vermekten imtina eden kaçan birisi bulunmadığını beyan ederiz.

 

Firma Sahibi

 

Kaşe İmza

 

Ek.3

 

TURİZM ACENTELİK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

 

1- TARAFLAR

 

Bir tarafta …… adresinde mukim Pozitif Yaşam Derneği (sözleşmenin devamında kısaca “dernek

 

olarak anılacaktır) diğer tarafta …. adresinde yerleşik …….. (sözleşmenin devamında kısaca “Acenta

 

olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar üzerinde karşılıklı mutabakata varmış ve işbu sözleşmeyi kaleme almışlardır.

 

İşbu Sözleşme’ de dernek ve Acenta birlikte “Taraflar” veya ayrı ayrı “Taraf” olarak da anılabileceklerdir.

 

 

 

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

Anlaşma uyarınca Acenta, Derneğe seyahat, hava, deniz ve kara yoluyla ulaşım rezervasyonları, yiyecek-içecek ikramları, toplantı organizasyonları, vize işlemleri, tur ve tatil rezervasyonları, araç kiralama ve benzeri turistik/lojistik servis branşlarında hizmet verecektir. Bu hizmetler karşılığında oluşacak bedeller ise dernek tarafından, Acenta’ya anlaşılan şartlar çerçevesinde ödenecektir.

 

 

 

3- “YETKİLİ ACENTA” KAVRAMI

 

Dernek, bu tür hizmetleri öncelikle Acenta’dan almayı tercih etmeyi kabul eder.

 

 

 

 1. TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR

 

Dernek, Acenta’dan çok yönlü organizasyon hizmetleri alabilir. Herhangi bir toplantı, seminer, sempozyum, bayi toplantısı, sergi, yemek, kokteyl, davet, açılış, eğitim vs gibi etkinliklerin düzenlenmesi konusunda kısmen veya tamamen destek alabileceği gibi, başkaları tarafından düzenlenen bu tür etkinliklere kendi katılımı ile ilgili hizmetler alabilir.

 

Bu tür hizmetlerin talep edilmesi sektörde “briefing” adıyla bilinen bilgilendirme yöntemi ile yapılır ve karşılığında Acenta tarafından bilgilendirme amaçlı yapılabilecek yazılı, sözlü, görsel sunumlar neticesinde kararlaştırılan bütçe ve aksiyon planı çerçevesinde hizmet verilir. Bu tür etkinlikler için ayrıca bir sözleşme düzenlenebilir.

 

Bu sözleşmede anılmayan diğer hizmetler ile ilgili olarak, söz konusu hizmet için yapılan karşılıklı yazışmalar neticesinde varılan mutabakatı gösterir yazışmalar esas teşkil edecektir. Acenta vereceği tüm hizmetler konusunda işin niteliğine göre mümkün oldukça derneğin bilgi ve onayına başvurmakla yükümlüdür.

 

5- ÖDEME PLANI VE YÖNTEMLERİ

 

5.1. FATURALAMA

 

Acenta verdiği tüm hizmetler* için derneğe onaylanmış bedeller üzerinden fatura düzenleyecek ve ulaştıracaktır. Dernek, faturaların toplam bedelini ödeyecektir.

 

 

 

5.2. ÖDEME

 

Dernek, kendine ulaşmış olması kaydıyla, faturaların düzenlenme tarihinden itibaren ilk Cuma günü, aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına Havale/EFT yöntemi aldığı hizmetlerin bedelini ödeyecektir.

 

Hizmetlerin bedeli yabancı para birimi cinsinden verilmiş olsa bile faturalar (faturaların tanzim tarihindeki geçerli döviz kuru-TCMB döviz satış- üzerinden hesaplanarak) Türk Lirası olarak düzenlenecektir. ACENTE verdiği hizmet kalemlerine …… servis payı ekleyerek faturalandırma yapacaktır.

 

6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 

Bu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Süre bitiminde Sözleşme’nin uzayıp uzamayacağı derneğin onayı ile olacaktır.

 

7- ANLAŞMAZLIK HALİNDE

 

Şikayetler, zamanında bildirilmeleri ve makul çözüm oluşturulamaması halinde geçerli kabul edilecektir. Anlaşmazlık halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri kesin yetkili olacaktır.

 

8- DEĞİŞİKLİKLERİN YÖNETİMİ

 

Bu anlaşmanın değiştirilmesi veya anlaşma şartlarına ek madde konulması tarafların yazılı talebi ile geçerlidir.

 

9-GİZLİLİK

 

Taraflar bu sözleşme metnini ve bu anlaşma nedeni ile edindikleri her türlü bilgiyi kesinlikle gizli tutmayı ve diğer tarafın yazılı izni olmadan, hiçbir kimseye hiçbir şekilde açıklamamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 

2 (iki) sayfadan, 9(dokuz) ana maddeden ve iki nüshadan oluşan bu sözleşme taraflarca karşılıklı olarak okunmuş ve uygun bulunarak ……………. tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır.

1 Aralık Dünya HIV/AIDS Günü 2022 Bildirisi!

HIV’E KARŞI EŞİTLİK, #hivekarsiesitlik

Birleşmiş Milletler Ortak AIDS Programı’nın (UNAIDS¹) belirlediği ve henüz yaklaşılamayan, 2030’a dek AIDS’i tamamen sonlandırma hedefine sadece sekiz yıl kala, pek çok alanda olduğu gibi HIV ile mücadelede de ağır hasarlar bırakan bir pandeminin hemen arkasından, yeni bir 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nü daha deneyimliyoruz.

Kırk yılı aşkın süredir hayatımızda olan HIV ve AIDS, bazı ülke ve bölgelerde tamamen kontrol altına alınmış olsa da, Türkiye’de ve Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede yayılmaya devam ederken, beraberinde yeni eşitsizliklere de sebep oluyor. Bu eşitsizliğin ve HIV ile küresel mücadelede kullanılan kaynakların azalmasının, dünya genelinde milyonlarca insanı riske attığı başta UNAIDS olmak üzere pek çok kurumun raporuna yansımakta. HIV ile mücadelede yeni teknolojilere herkesin eşit erişimi bir yana dursun, teste, tedaviye, Temas Öncesi Profilaksiye (TÖP, PrEP)² ve hatta prezervatif gibi en temel araçlara erişimdeki eşitsizlikler Türkiye’de de hala devam ediyor.

Bu eşitsizliklerden Dünya genelinde en çok kadınlar orantısız bir şiddette etkilenirken, eşcinsel erkekler, erkeklerle seks yapan erkekler, trans bireyler, seks işçileri ve mahkûmlar dahil olmak üzere, kilit gruplardaki bireylerin yalnızca üçte biri düzenli olarak önleme araçlarına erişim sağlayabiliyor. Tüm bu faktörler, aynı zamanda yoğun ayrımcılık ve damgalamaya maruz kalan bu bireylerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor ve uluslararası toplumu ortak HIV
hedeflerinden uzaklaştırıyor.

Hâlbuki gelişmeler oldukça umut verici ve “sıfır yeni bulaş” ile “sıfır ayrımcılık” hedeflerinin gerçekçi olduğunu bize güçlü bir şekilde müjdeliyorlar. Günde sadece tek tablete kadar düşen etkili günlük HIV ilaç tedavisi (ART³), etkin bir bulaş önleyici olarak TÖP-PrEP, vücutlarındaki virüs tamamen baskılanan bireylerin cinsel partnerlerine HIV bulaştırma riskinin sıfır olduğunu bilimsel olarak kanıtlayan ve ayrımcılıkların da bitmesini gerektiren Belirlenemeyen
eşittir Bulaştırmayan⁴ gibi gelişmelere ek olarak, tedavide günlük haplar yerine uzun süreli enjeksiyon formları yaygınlaşırken, kesin tedavi çalışmalarından da umut verici haberler geliyor.

Fakat HIV ile mücadelede herkes için eşitliği sağlamadan ve günün ihtiyaçlarını, çağa uygun politikaların desteklediği yöntemler kullanarak gidermeden, sıfır yeni bulaş hedefine küresel düzeyde ulaşılamayacağı açık! Çünkü insanların ayıplanma ve dışlanma korkusu olmadan HIV hakkında konuşabildikleri bir dünya inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Belki bu hedeflere tek başlarına ulaşan ülkeler olabilir ancak COVID-19 pandemisi gösterdi ki, küresel bir sorunu dünyanın her yerinde çözmeden, o sorunu çözdüğümüzü söyleyemiyoruz. İşte tam da bu yüzden hepimizin ortak sorunu olan HIV ile mücadelede Türkiye’nin de üzerine düşen şeyler var. Ülkemizde HIV’e karşı politik ilgisizliğin, kamu yönetimi, bilim ve sivil toplumun senkronize olamamalarının ve eşitsizlikleri giderecek yaklaşımlar geliştirememiş olmalarının olumsuz sonuçlarını, yeni olgu sayılarına bakınca net biçimde görüyoruz.

Fakat Türkiye HIV sivil toplumu olarak umutsuz değiliz. Ülkemize, insanımıza ve mücadele potansiyelimize güveniyoruz. Eşitliği önceleyen hak temelli yaklaşımlarla taçlandırıldığında içten bir politik ilgi ve ortak çözüm iradesinin, HIV konusunda toplumun tamamını etkileyen politik, ekonomik, sosyal eşitsizlikleri kalıcı olarak sonlandıracağından eminiz. Biz Türkiye HIV sivil toplumu olarak bu inancı yineliyor ve ülkemizde HIV salgınını durdurmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışma irademizi tekrarlıyoruz.

Hep birlikte çalışırsak eşitsizlikleri de, HIV salgınını da bitirebilir ve hem bölgemize hem de dünyaya örnek olacak birbaşarı hikâyesi yazabiliriz.

Yeter ki isteyelim!


POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ & KIRMIZI KURDELE İSTANBUL


Açıklamalar:
1) UNAIDS; Birleşmiş Milletler AIDS ile Mücadele Ortak Programı
www.unaids.org

2) TÖP (PrEP): HIV geçişini önlemede kullanılan, Temas Öncesi Profilaksi (TÖP), Pre -exposure Prophylaxis (PrEP)
www.kirmizikurdele.org/prep

3) ART (Anti-Retroviral Tedavi); HIV’i baskılayan ilaç terapisinin genel adıdır.
Kombinasyon terapisi olarak da anılan ART, en az iki farklı sınıftan molekülün birlikte kullanıldığı bir ilaç tedavisi yöntemidir.

Bu ilaçlar vücuttaki HIV’i tamamen yok etmese de, virüsü B (belirlenemeyen-undetectable) seviyeye indirir, bağışıklık sisteminin yeniden, HIV taşımayan bir bireyle aynı düzeye gelmesini sağlar ve HIV pozitif bireylerin virüsü cinsel partnerlerine bulaştırma kaygısı o lmadan, sağlıklı ve uzun bir ömür sürdürmelerine olanak sağlar.
www.kirmizikurdele.org/art

4) Belirlenemeyen = Bulaştırmayan, B eşittir B, (UequalsU); Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Belirlenemeyen eşittir Bulaştırmayan’ı; ‘’HIV pozitif bir bireyin HIV ilaçlarını reçete edildiği gibi doğru ve düzenli olarak alıp Belirlenemeyen bir viral yük elde etmesi ve bu seviyede tutması durumunda, HIV’in cinsel yollarla bulaştırma riskinin sıfır olduğu anlamına gelir.’’ şeklinde duyurmuştur. Yani düzenli ART kullanımına bağlı olarak vücutlarındaki HIV tamamen kontrol altına alınan HIV pozitif kişiler, cinsel partnerlerine –kondom kullanılmasa bile- HIV bulaştırmazlar. Bununla birlikte, cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar ve gebelik önleme gibi farklı ve etkenlere bağlı olarak kondom kullanımının halen çok önemli olduğu da ayrıca vurgulanmıştır.

www.kirmizikurdele.org/post/dokuz-soruda-belirlenemeyen-esittir-bulastirmayan

Pozitif Yaşam Danışma Hattı 24-26 Ekim 2022 Tarihlerinde Kapalı Olacak

Pozitif Yaşam Derneği Destek Merkezi ekibi olarak sizlere en iyi şekilde hizmet verebilmek için 24-26 Ekim tarihleri arasında kapasite geliştirme eğitimindeyiz. 27 Ekim saat 09.00’a kadar 0216 418 10 61 numaralı destek hattımız kapalı olacaktır. Acil durumlarda info@pozitifyasam.org mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Mülteci Danışma Hattı (0850 888 05 39) çağrılara yanıt vermeye devam edecektir.

HIV Terminoloji Sözlüğü Yayınlandı

Türkiye’de ilki gerçekleştirilen HIV Terminoloji Çalıştayı’na katılan tüm paydaşların değerli katkılarıyla hazırlanan HIV Terminoloji Sözlüğü yayınlandı. 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz çalıştayda, HIV ile yaşayan kişilerin tarihsel olarak deneyimledikleri ayrımcılık ve hak ihlallerini giderebilmek adına dil ve söylem inşası tartışmaları yürütüldü.

HIV gibi toplumsal açıdan hala aşılması gereken birçok sorunun bulunduğu özellikli konularda kullanılan sözcükler, istenmeyen algıların oluşmasına neden olabilmekte ve ayrımcılığı yeniden üretebilmektedir. Terminoloji yaşayan, zamana ve olaylara göre farklılaşan canlı bir mekanizmadır. Bu sebeple çalıştay tamamlanmış bir süreç değil yıllarca devam edecek ve zenginleşecek bir tartışmanın ilk adımını oluşturmuştur. Aynı şekilde, HIV Terminoloji Sözlüğü ile kimse için mutlak doğru belirlenmemiştir. Sözlüğün amacı kullanılan kavramların insan algısındaki karşılıkları ve davranışlara etkisine ışık tutmak, HIV alanında çalışırken seçilen kavramların ne ifade edeceğine dair bir harita oluşturmaktır.

İki tam gün boyunca günde sekiz saatini aralıksız olarak HIV Terminoloji Çalıştayı’na ayıran tüm katılımcılara, Pozitif Yaşam’ın açtığı bu tartışma alanını sahiplenmeleri ve topluluğun bir çalışması haline getirmelerinden dolayı şükranlarımızı iletiyoruz.

 • Sözlüğü incelemek için web sitemizin Media bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

HIV Terminoloji Çalıştayı ve HIV Terminoloji Sözlüğü AB TASCO 3’ün finansal desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu sözlük içerisinde yer alan hiçbir ifade AB TASCO’nun kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır.

 

 

 

 

DUYURU: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Değerli Pozitif Yaşam Derneği Üyeleri,

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 10 Temmuz 2022 Pazar günü 14.00-18.00 saatleri arasında Kadıköy’deki Pozitif Yaşam Dernek Merkezinde gerçekleştirilecektir. Üye yeter sayısı sağlanamaması durumunda Olağanüstü Genel Kurul 17 Temmuz 2022 Pazar günü, aynı saat aralığında yapılacaktır. Toplantı yeri konusunda sizlere ayrıca bilgi verilecektir.

Katılımınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu Adına
Mehmet Omay

 

DUYURU: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

 

Değerli Pozitif Yaşam Derneği Üyeleri,

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24 Nisan 2022 Pazar günü 14:00-18:00 saatleri arasında Kadıköy’deki Pozitif Yaşam Dernek Merkezinde gerçekleştirilecektir. Üye yeter sayısı sağlanamaması durumda Olağanüstü Genel Kurul 1 Mayıs 2022 Pazar günü, yine aynı saat aralığında yapılacaktır. Toplantı yeri konusunda sizlere ayrıca bilgi verilecektir.

Katılımınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu Adına

Mehmet Omay

Olağan Genel Kurul Toplantısı- Pozitif Yaşam Derneği

Değerli Pozitif Yaşam Derneği Üyeleri,

27 Şubat 2022 Pazar günü saat 14:00-18:00 saatleri arasında, derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, Kadıköy’deki Pozitif Yaşam dernek merkezinde gerçekleştirilecektir. Üye yeter sayısı sağlanamaması durumda Olağan Genel Kurul 6 Mart 2022 Pazar günü, yine aynı saat aralığında yapılacaktır. Toplantı yeri konusunda sizlere ayrıca bilgilendirme yapacağız.’’

Katılımınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu Adına

Mehmet Omay

Pozitif Yaşam Derneği destekçilerine gönülden teşekkürler!

HIV ile yaşayan bireylere sağlıklı, güvenli ve mutlu hayatlar temin etme yolunda görünür ve görünmez tüm destekçilerimize minnettarız. Yaptığınız maddi ve manevi her yardım hak savunuculuğu ve dayanışma gayesiyle attığımız adımları sağlamlaştırıyor. Bu süreçte yol arkadaşlarımıza dönüşen gönüllü ve bağışçılarımızın sayesinde etki alanımızı arttırarak daha fazla kişiye dokunmaya devam edeceğiz!

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HIV STİGMA TESPİT ARAŞTIRMA RAPORUMUZ YAYINDA!

Viiv Healthcare Positive Action Fund tarafından fonlanan “Çok Yönlü Müdahalelerle Çalışma Yaşamında ve Sağlık Hizmetlerinde HIV ile İlgili Damgalanma ve Ayrımcılığın Sona Erdirilmesi” projesi kapsamında yapılan ”Sağlık Çalışanları HIV Stigma Tespit Araştıma” raporumuz yayınlandı. Raporu okumak için web sitemizin Media/Raporlar bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

 

 

HIV-AIDS KONGRESİ 2021

 

Türkiye’de HIV alanında çalışmalar yürüten 5 uzmanlık derneğinin aynı amaç için bir araya gelerek oluşturduğu ve ülkemizde HIV enfeksiyonunun dünya genelinde istenilen hedeflere ulaşması için faaliyet gösteren Türkiye HIV/AIDS Platformu tarafından 18-21 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen HIV/AIDS Kongresi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği (AIDS ve CYBH Derneği), Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED) ve HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND)’nin katkılarıyla düzenlenen kongre, HIV alanında uzman enfeksiyon hekimleri, aktivistler, alanda çalışan çeşitli sağlık çalışanları ve ilaç endüstrisi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.  Derneğimizi temsilen, yönetim kurulu üyemiz Canberk HARMANCI ve İstanbul Destek Merkezi sosyal hizmet uzmanımız Mehmetcan YAZICIOĞLU kongreyi takip etmişlerdir. HIV enfeksiyonuna ilişkin güncel tanı, tedavi ve uyum süreçlerinin tartışıldığı kongrede derneğimiz bir stant açarak kongre katılımcılarına bilgilendirici kitapçıklar ve broşürler dağıtılmıştır. Ayrıca bu broşür ve kitapçıkları yaygınlaştırmak amacıyla daha fazla talep eden kongre katılımcılarının adres ve iletişim bilgileri bir form aracılığıyla toplanmıştır. Bu kişilere talep ettikleri bilgilendirici materyaller gönderilecektir.

Kongrede HIV enfeksiyonunun tanı, tedavi ve önleme süreçlerinde çok yönlü disiplinler arası çalışmalar yürütülmesi gerektiğine ve HIV ile yaşayan kişilerin bu süreçte katılımının önemine vurgu yapılmıştır. Özellikle HIV ile yaşayan kişilere yönelik ayrımcılık ve damgalamanın giderilmesi konusunda alanda çalışan tüm aktörlerin işbirliği halinde faaliyetler yürütmesi gerektiği birçok oturumda vurgulanmıştır. Bu oturumlardan biri de ‘’Hekimler STK’lardan ne bekliyor? STK’lar hekimlerden ne bekliyor? Oturumu olmuştur. HIV alanında çalışan özne derneklerin temsilcilerinin söz aldığı oturumda enfeksiyon hekimleri ile sivil toplum örgütleri arasında oluşturulan işbirliklerinin, HIV ile yaşayan kişilerin ve toplumun doğru bilgiye ulaşması, ayrımcılık ve damgalamanın giderilmesi noktasında önemi üzerine fikir birliğine varılmıştır. Yönetim kurulu üyemiz Canberk HARMANCI, gerçekleştirdiği sunumda HIV ile yaşayan kişilerin hekimlerden kolay erişim ve kapsayıcılık, güncel bilgi paylaşımı, yeterli zaman, kişisel sağlık verilerinin gizliliği gibi konularda daha fazla özen gösterilmesini beklediklerini, enfeksiyon hekimlerinin gösterdiği ilgi ve çaba nedeniyle müteşekkir olduklarını belirtmiştir.

Covid-19 pandemisinin HIV tanısı ve tedavi süreçlerine ilişkin etkileri de kongredeki birçok oturumda tartışılmıştır. Bu bağlamda pandemi sürecinde tanı ve tedavi hizmetlerine erişimde aksaklıklar olduğu vurgulanmış, HIV ile yaşayan kişilerin psikososyal iyilik hallerinde bozulmalar gerçekleştiği belirtilmiştir. Kongrede oturumların çoğunda bahsedlen konulardan bir tanesi de belirlenemeyen=bulaştırmayan (B=B) kavramı olmuştur. Bu kavramın bilinirliğinin ve görünürlüğünün toplumda arttırılmasıyla birlikte ayrımcılık ve damgalamayla mücadelede önemli kazanımlar elde edileceği aktarılmıştır. Kongre sırasında üzerinde durulan başka bir husus da Prep uygulamasına yönelik güncel gelişmeler olmuştur. Prep’e erişilebilirliğin önündeki engeller ve bu engellerin kaldırılmasına ilişkin alınabilecek aksiyonlara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Kongrede birçok katılımcı tarafından üzerinde durulan başka bir başlık da HIV tedavisinde hızlı tedavi başlangıcı olmuştur. Antiretroviral (ART) tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlanması ve bu süreçte HIV ile yaşayan kişilerin psikososyal açıdan tedaviye hazır olma durumlarının da göz önünde bulundurulması gerekliliğinin altı çizilmiştir.

Kongre’nin son gününde ‘’Tedavinin Geleceği ve Kür’’ başlıklı oturum gerçekleştirilmiştir. Bu oturumda Doç. Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA ve Doç. Dr. Birgül METE tarafından küre ilişkin birçok çalışmanın devam ettiği, latent rezervuar nedeniyle henüz kürün (şifanın) sağlanamadığı, devam eden çalışmalar içerisinde umut vaat eden çalışmaların da olduğu belirtilmiştir. Özellikle Ahmet Çağkan İNKAYA’nın sunumunda yaptığı “Bu derece yüksek ayrımcılık varken ilacın feriştahı gelse bu sorunu çözemeyiz!” çıkışı ayrımcılık ve damgalama ile mücadeleye ne kadar önem vermemiz gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Geri Dön