Pozitif  Yaşam Derneği’nin Kuruluş Amacı ve Kimliği

     
Pozitif Yaşam  Derneği,  HIV/AIDS ile yaşayan kişiler arasında bir iletişim ağı kurarak tedaviye erişimlerini
        kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini  artırıcı bilgilendirme  çalışmaları yapmak, kendilerinin ve  yakınlarının fiziksel,
        ruhsal ve sosyal açıdan  güçlenmelerini sağlamak, yaşadıkları hak mahrumiyetlerinde savunuculuk görevlerini
        yerine getirmek,

       HIV/AIDS konusunda tüm toplumu bilinçlendirerek gereken önleme, savaşım çalışmalarını yapmak amacıyla
       kurulmuştur.

        Dernek, sadece HIV+ kişilerden değil, O’nların akraba ve yakınlarından, doktorlardan, öğretim üyelerinden,
        aktivistlerden, kısaca toplumun her kesimini temsil eden, konuya duyarlı kişilerden oluşmaktadır. 

                                            777-888
 

                             
 


777-888
 

Avrupa Komisyonu 2008 Türkiye ilerleme raporunun hazırlanması sürecinde Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının çalıştıkları alanlarla ilgili olarak sorunları, çözüm önerilerini ve geçen yıl içinde kaydedilen ilerlemeleri sundukları toplantıya Pozitif Yaşam Derneğini temsilen Murat Yüksel katıldı. 24-26 Haziran tarihlerinde Brüksel’de Avrupa Komisyonu’nda yapılan toplantıda Türkiye’deki HIV/AIDS ile ilgili sorunlar ilk gün tartışıldı.

 

Toplantı öncesinde Türkiye’deki HIV/AIDS alanındaki mevcut durumu ayrıntılı bir şekilde inceleyen bir rapor hazırlandı ve toplantıda sunuldu.  Şimdiye dek Türkiye’de yürütlen HIV/AIDS önleme, bakım ve destek programları hakkında bilgi verildi. Ülkelerin HIV/AIDS’e ilişkin etkili ve işlevsel bir yanıt vermeleri için zaruri olarak kabul edilen üst-yapıya ilişkin olarak PYD’nin görüşleri aktarılarak, Ulusal AIDS Komisyonu’nun yapısı ve etkinliği hakkında Komisyona bilgi sunuldu. HIV testlerinin yapılması, zorunlu test uygulamaları, test sonuçlarının açıklanması ve Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezlerinin mevcut durumu değinilen konulardan bir diğeriydi. HIV’le yaşayan kişilerin tedaviye erişim, sosyal güvenlik, gizlilik ve mahremiyetin korunması, eğitim, istihdam ve barınma gibi alanlarda karşılaştıkları sorunlar ve insan hakları ihlallerine ilişkin PYD’nin hazırlamış olduğu raporların özeti Komisyon üyeleriyle paylaşıldı. HIV/AIDS açısından yüksek risk grupları içinde değerlendirilen eşcinsellerin, travesti ve transseksüellerin, seks işçilerinin ve damar içi madde kullanıcılarının sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarının Türkiye’deki HIV/AIDS önleme programlarının başarısını ne yönde etkilediği de tartışılan konulardan biri oldu. Türkiye’de HIV/AIDS alanında yaşanan sorunlar mevcut  yasal mevzuat içerisinde değerlendirilerek, Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası insan hakları sözleşmeleri ve anlaşmalarının

 

HIV’le yaşayan kişileri insan hakları ihlallerine karşı koruma gücü ve bu sözleşmelerin uygulama sorunları da dile getirildi. Toplantıda Türkiye’deki HIV/AIDS İzleme ve değerlendirme sistemin mevcut durumu da Komisyon Üyelerinin özellikle ilgilendiği konulardan biri oldu.

Toplantının çıktısı olarak 2008 Türkiye İlerleme Raporunda, ilk kez HIV/AIDS alanındaki mevcut durumun ve çözüm önerilerinin de yer alması söz konusu. Bu konuda ilerleme kaydedilmesi için Hükümetten taleplerde bulunulması ve bundan sonraki her ilerleme raporunda konuyla ilişkili gelişmelere yer verilmesi, PYD’nin yaptığı savunuculuk çalışmaları için önemli bir başarıya işaret edecektir. Bundan sonra, Avrupa Komisyonunun koyduğu kriterler ve Hükümetten talep edilenlerin yapılacak savunuculuk çalışmalarının çerçevesini belirlemek ve sorunların çözümlerinin takibini yapmakta PYD’ye önemli faydalar sağlayacaktır.


777
-888
 

Sağlık Bakanlığı 2007 yılı sonu HIV/AIDS istatistiklerini açıkladı. HIV/AIDS veri tablolarına erişmek için tıklayınız
88

 

 

 

777-888
 

20 – 22 Haziran 2008 tarihleri arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklaşa yürüttükleri “Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi”ne Pozitif Yaşam Derneği (PYD) olarak destek verdik…

 

Daha önce kendi yerellerinde ki üniversitelerinde defalarda eğitim sahasına çıkmış olan ileri düzey eğitmenlere yönelik hazırladığımız tematik eğitimin konusu HIV/AIDS ve ayrımcılıktı…
 

                

 Eğitim hedefleri

 

a)      Bilgi tazeleme, yeni bilgiler aktarma

Eğitimde HIV/AIDS konusunda eski bilgilerin tazelenmesi ve güncel bilgilerin verilmesinin yanı sıra, konunun tıbbi, psikolojik ve hukuki boyutlarına dair kısa birer sunum yapıldı.

Tıbbî boyutunu anlatan UNFPA proje koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya sunumunda;  HIV ve evreleri, virüsün etkisi ve yapısı, tanı ve testler, tedaviye başlama ve tedavi süreci konularına değindi.

Psikolojik boyutunda ise; Tanıyı kabul etme, başkalarıyla HIV statüsünü paylaşma, toplumsal hayatta kendini ifade biçimi, toplum tarafından nasıl algılandığı, kendi kendine baş etme, cinsel hayat, tanı sonrası travma ve sonra yaşamını planlama konularını Pozitif Yaşam Derneği psikologu Murat Yüksel aktardı.

 
b)      Ayrımcılık konusunu irdeleme

Eğitimin ana hedefi olan ayrımcılık konusunda ilk etapta gruplara ayrılan katılımcılarla HIV+ kişilerin maruz kaldığı çeşitli ayrımcılık halleri üzerine ( evde, işyerinde, okulda, hastanede gibi ) simülasyon yaptırıldı.  Çözümlemeler yapılarak sonrasında da genel olarak ayrımcılık ve çeşitleri üzerine TOG proje koordinatörü Başak Tuğsavul ile Dr. Gökhan Yıldırımkaya birer sunumla konunun pekişmesini sağladı.  Devamı için  tıklayınız 88


777
-888
 


19 Haziran Perşembe Günü HIV/AIDS STK Platformu Toplantısı Yapıldı.


İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nın Taksim'de bulunan ofisinde Pozitif Yaşam Derneği'ninde katılımıyla Haziran Ayı toplantısı gerçekleştirildi. Platformda görev alan Kadın kapısı, IKGV, Pozitif Yaşam Derneği ve İzmir Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği'nin katıldığı toplantıda  ilk kez katılan  Prof. Dr. Deniz Gökengin platform ve yeni Aids Savaşım Derneği yapısıyla ilgili bilgi aldı. Platformun yapısı, Platformun genişlemesi, ASD'nin yeni kimliği, Ulusal İzleme Değerlendirme, 2008 Dünya AIDS günü etkinliklerinde Platformun yapacakları ve genel sorunlarımız üzerinde gerçekleştirilen toplantıda ortak hareket etme kararı alındı. Ayrıca 30 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan Ulusal Aids Komisyonu toplantısı için de ortak talepler ve dilekler belirlendi. UAK'nın daha işler bir hale getirilmesi ve İzleme Değerlendirme konuları üzerinde duran katılımcılar toplantıda da bu konulara dikkat çekecekler. Son olarak Temmuz sonu gibi tüm üyelerin katılımının sağlanmaya çalışılacağı büyük bir platform toplantısının yapılması kararı da alındı. Pozitif Yaşam Derneği'nin ev sahipliğinde yürütülecek bu geniş katılımlı toplantının içeriği önümüzdeki günlerde katılımcılarla paylaşılacak..


777
-888
 

Ulusal AIDS Komisyonuna kabul edildiğimizin iletilmesinin ardından yapılan ilk UAK toplantısına katıldık. Ülkemiz 2007-2011 HIV/AIDS Stratejik Çerçevesinin ağırlıklı olarak gündeme geldiği bu toplantıda ulusal yapı, HIV/AIDS Ulusal Eylem planı ve izleme ve değerlendirme konuları gündeme getirildi.

BM HIV/AIDS Tema Grubu Başkanı Reza Hossaini ve Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık işleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Torunoğlu’nun açılış konuşmalarını yaptığı toplantıda Dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durumlarla ilgili yapılan sunumların ardından özellikle sivil toplum kuruluşlarının son toplantıdan bu yana yaptıkları çalışmaları paylaşmaları istendi. Bu bağlamda söz alan STK temsilcileri, Küresel Fon ve Avrupa Birliği Üreme Sağlığı programlarının bitmesi ile, özellikle HIV/AIDS önleme alanlarında  yapılan çalışmaların  bir şekilde askıya alındığı konuşuldu. Genellikle de yüksek risk altındaki gruplarla çalışma söz konusu olunduğunda; çalışmanın ilk aylarının güven sağlama ve kitleye ulaşma gibi girişimlerde yaşanan aksaklıklar, hedef kitleye esas olarak ulaşımın sağlandığı aylarda, kaynak sıkıntısı nedeniyle istenilen hedeflere ulaşmada engeller olduğu, fon yetersizliğinin çalışmaları ciddi anlamda sekteye uğrattığı paylaşıldı.

Bu bağlamda bir an evvel Ulusal Stratejik Çerçeve paralelinde ulusal Eylem planı oluşması ve bu planın gerçekleşmesi yönünde gerek hükümetin kaynak ayırması gerekse uluslararası fon sağlayıcılardan ulusal eylem planı çerçevesinde fon aranmasının gerekliliği konuşuldu.

Öte yandan toplantıya katılan STKlar ve kamu temsilcilerinin ortak birleştiği alan HIV/AIDS İzmleme ve Değerlendirme sisteminin biran evvel oluşturulması ihtiyacı idi. Bu konuda sonu STK platformunun oluşumuna uzanan bir yıllık süreç paylaşıldı ve özellikle istanbuldaki STKların İzleme ve Değerlendirme rehberi hazırlığı paylaşıldı.


777
-888
 Kısa kısa..

 e    Pozitif Yaşam Derneği Meksika'da ki  AIDS 
            kongresine  katılıyor..

 
e    Derneğimiz 3 yaşına girdi!

 e PYD İzmir Şubemiz için geniş katılımlı toplantı yapıldı.
 

 


777
-888
 

Y-Peer yetkilisi Fatma HACIOĞLU  Haziran 2008'de Newyork'ta düzenlenen BM HIV/AIDS özel oturumu üst düzey toplantı izlenimlerini aktardı ;

Bu yıl 10 – 11 Haziran tarihlerinde gerçekleşen UNGASS gözden geçirme toplantısına ve üst düzey toplantının öncesinde düzenlenen sivil toplum oryantasyon toplantısına Y-PEER, Genç Akran ağını temsilen gençlik alanındaki sivil toplum üyelerinden biri olarak katıldım.

Üst düzey toplantı hakkında bilinmesi gereken; toplantıya ülke delegasyonları ve sivil toplum temsilcileri katılır. Toplantı sürerken bir yandan genel kongre salonunda ülkeler 5dk lık ülke raporlarını sunarken diğer yandan büyük çoğunluğu sivil toplum tarafından gerçekleştirilen yan etkinlikler gerçekleştirilir.

          
Yapılan tüm toplantıların büyük kısmında izleyici olunabilir. Ancak, ülke delegasyonları ve konuşmaları aylar öncesinde belirlenmiş sivil toplum üyeleri söz alarak müdahalede bulunabilirler.

Ancak daha bu toplantıların da öncesinde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 40 kadar genç “Gençlik Komitesi” ni oluşturduk. 8 Haziran günü bir araya gelip, gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanındaki kendi deneyimlerimizi paylaşırken, toplantı boyunca nasıl birlikte hareket edebileceğimizi konuştuk. Devamı için tıklayınız 88


777
-888

 

AIDS savaşcısı  TUĞBA EKİNCİ

 “Condom” isimli albümü ile yeni bir çıkış yapan Tuğba Ekinci, katıldığı bir TV programında HIV/AIDS'le yaşayanlara yardımcı olmak için Kenya’ya gitmek istediğini söyledikten sonra yayına bağlanan HIV pozitif bir seyirci, Türkiye’de de bu virüse sahip insanların bulunduğunu ve O'nlara yardım edilmesini istediğini söylemesi üzerine Dernekler Müdürlüğü aracılığı ile bize ulaşan Tuğba Ekinci derneğimize telefon ederek HIV/AIDS alanında çalışmak istediğini ve bu konuda ortak neler yapabileceğimizi konuşmak üzere dernek yetkilileri ile bir toplantı yapmak istediğini  bildirdi.

Tuğba Ekinci ve ekibi ile bir kaç toplantı yapıldı,  her iki taraf içinde son derece faydalı ve olumlu gecen bu toplantılarda, dernek ile ortak hareket etmek amacıyla fikirler geliştirildi. Ayrıca hastalığın tıbbi boyutu, bulaş yolları ve HIV/AIDS'le yaşayanların karşılaştıkları ayrımcılık ve damgalanma konusunda kendisine detaylı bilgiler verildi.

Derneğimiz ile toplantılardan hemen sonra Kenan Erçetingöz’ün Yüzyüze programına, üzerinde 'HIV POZİTİF' yazan bir tişörtle çıkan ve artık insanları bilinçlendirmeyi amaçladığını anlatan Ekinci, HIV hakkında insanlara bilgi vermek istediğini ve bu şarkı aracılığıyla bu konu hakkında konuşma fırsatı yakaladığını söyledi.Albümünü çıkardıktan sonra HIV Pozitif'ler ile görüştüğünü anlatan Ekinci, hastaların ayrımcılıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Özel bir TV kanalında program yaparak bu konu hakkında bilgi vermek istediğini anlatan şarkıcı, şimdiye kadar kendisine bu şekilde bir teklif gelmediğini söyledi.

Yazılı ve görsel medya kanallarını kullanarak HIV/AIDS konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmalarından dolayı Sn. Tuğba Ekinci’ye teşekkür ederiz.  777
-888

777-888
 


 
   
      Pozitif
Yaşam Derneği’ne Bağışlarınız için Hesap Bilgilerimiz:
 
 
  
                   
Garanti Bankası Cumhuriyet caddesi Şubesi/İstanbul

 
                
  Şube kodu : 772  Hesap no : 629 99 21 (TL hesabı)

 
                  
Hesap adı  :  Pozitif Yaşam Derneği

 

 


777
-888


 


777-888

Bize Ulaşın!

Pozitif Destek Hattı

HIV Pozitif ya da HIV Pozitif yakınıysanız eğer:

Tel    : 0 212 288 38 48
GSM  : 0 533 600 18 48
    Web :
www.pozitifyasam.org


 
 Pozitif Yaşam Destek Merkezi


     Tel    :  0 212 288 38 83
     Faks  :  0 212 288 38 84
     GSM  :  0 533 500 84 66

   E-posta göndermek isterseniz:

      [email protected]
      [email protected]


    Pozitif Yaşam Derneği'
nin tanıtım filmini izlemek isterseniz eğer
 
  tıklayınız

    http://www.youtube.com/watch?v=BZz0ovzAZ9I

777-888

                
 

Bültenimiz en iyi İnternet Explorer 5+ 1024 x 768 pixiel ekran çözünürlüğü ile görüntülenmektedir.
PYD